Navigatie

Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Ten eerste De Hobbyknuffel wilt klanten ook waarschuwen om goed op te letten met baby’s en kinderen onder de 4 jaar met losse onderdelen zoals ogen, knopen en andere kleine loszittende voorwerpen. 
Wij zijn hier voor niet verantwoordelijk !

Bestelbedrag

Wij handteren een minimaal bestelbedrag van € 7.50. Retourneren is op eigen kosten.Wij kunnen dat als klein winkeltje niet vergoeden. We ruilen wel artikelen of vergoeden ze binnen een bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van de Hobbyknuffel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor de hobbyknuffel slechts bindend, indien en voor zover deze door de Hobbyknuffel! uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van de Hobbyknuffel afkomstige materialen vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces op de Website apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Hobbyknuffel kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van de Hobbyknuffel afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. de Hobbyknuffel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldscherm- en drukwerkkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van de Hobbyknuffel en het voldoen aan de daarbij door de Hobbyknuffel gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Hobbyknuffel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Hobbyknuffel het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. de Hobbyknuffel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Hobbyknuffel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Zodra de bestelling door de Hobbyknuffel is ontvangen, stuurt de Hobbyknuffel de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

4.2. De Hobbyknuffel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

4.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4.4. Indien de Hobbyknuffel de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5. De Hobbyknuffel raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 1 week, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

4.7. De Hobbyknuffel is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 5. Herroepingsrecht

5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met de Hobbyknuffel binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

5.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

5.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft de Hobbyknuffel een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

5.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

5.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het (model)formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan de Hobbyknuffel, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Hobbyknuffel kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet de Hobbyknuffel bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
de Hobbyknuffel
Kromstraat 6

6114BJ Echt, Susteren

5.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Hobbyknuffel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij de Hobbyknuffel aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Hobbyknuffel wachten met terugbetalen tot de Hobbyknuffel het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
Losse kranten en tijdschriften;
Producten waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
Producten die speciaal voor de Klant zijn besteld en die qua maatvoering en/of hoeveelheid buiten het ­standaard­assortiment of de gebruikelijke voorraad van de Hobbyknuffel vallen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Klant dient betalingen aan de Hobbyknuffel volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De Hobbyknuffel is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

6.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de de Hobbyknuffel is gewezen op de te late betaling en de Hobbyknuffel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Hobbyknuffel gerechtigd de door hem gemaakte buiten­gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. de Hobbyknuffel kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7. Garantie en conformiteit

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door de Hobbyknuffel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

7.2. De Hobbyknuffel staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Hobbyknuffel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt de Hobbyknuffel daarvan in kennis te stellen.

7.4. Indien de Hobbyknuffel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen

8.1. de Hobbyknuffel staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de Hobbyknuffel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 8 dagen na levering de Hobbyknuffel daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

8.3. Indien de Hobbyknuffel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 7 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van de Hobbyknuffel, dan kan hij bij de Hobbyknuffel per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. De Hobbyknuffel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de Hobbyknuffel binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2. De totale aansprakelijkheid van de Hobbyknuffel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

10.3. Aansprakelijkheid van de Hobbyknuffel jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op de Hobbyknuffel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Hobbyknuffel.

10.5. De aansprakelijkheid van de Hobbyknuffel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant de Hobbyknuffel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Hobbyknuffel ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Hobbyknuffel in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Hobbyknuffel meldt.

10.7. In geval van overmacht is de Hobbyknuffel niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

11.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van de Hobbyknuffel.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. De Hobbyknuffel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Hobbyknuffel gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Kromstraat 6, 6114BJ Echt, Susteren.
e-mail: info@dehobbyknuffel.nl
KvK-nummer: 70429146
BTW-nummer: 246072763B01

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

153 Blauw € 3,10 € 1,99

Gastenboek

  • 16-08-2019 - Via deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor de...  lees meer
  • 02-08-2019 - Welke kleur is het lijf van Sleepy Haas gemaakt dan...  lees meer
  • 24-09-2018 - Beste kunnen de jurkjes ook apart besteld worden aub alvast...  lees meer
Plaats een bericht

Stichting Still

© 2017 - 2019 Dehobbyknuffel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.